Juridische informatie

Juridische informatie

JCL Consulting is de naam waaronder de BVBA Lecoyer haar diensten aanbiedt. Alle publicaties en informatie op deze site zijn louter informatief. SPRL Lecoyer geeft geen garanties op de volledigheid, juistheid en actualiteit, noch uitdrukkelijk noch impliciet. 
De website wordt regelmatig en naar best vermogen bijgewerkt. 
De inhoud van deze website mag in geen geval de analyse van de lezer vervangen noch diens technische of praktische opinie. De informatie op deze site kan op geen enkele wijze worden beschouwd als een aanbod tot of verkoop van een product of dienst. De informatie kan niet worden beschouwd als advies. 
U kunt contact opnemen met de BVBA Lecoyer om een offerte en / of een professioneel advies te vragen. De informatie op deze site, met betrekking tot diensten en producten en de publicatie daarvan worden beheerst door het Belgisch recht.

Auteursrecht

Elke reproductie en / of downloaden van alle of een deel van de informatie en / of de publicaties van deze website op enigerlei wijze (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette of andere elektronische middelen) is verboden, behoudens mits de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De  BVBA Lecoyer verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, heeft elke persoon het recht op toegang tot en rectificatie van zijn gegevens en kan zich verzetten tegen het gebruik ervan voor commerciële prospectie.